BHP Środki Ochrony Osobistej

W naszym sklepie oferujemy Państwu szeroki wybór środków BHP, z zakresu ochrony osobistej. Środki ochrony indywidualnej mają za zadanie chronić zdrowie i życie pracowników. Są przewidziane jako urządzenia lub elementy wyposażenia, przeznaczone do noszenia lub wykorzystywania przez użytkownika w inny sposób, mają chronić ich przed jednym, lub większą liczbą zagrożeń występujących w miejscu pracy. Zagrożenia te mogą mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich pracowników danego przedsiębiorstwa.

 

Co zalicza się do środków ochrony indywidualnej?

 

Środki ochrony indywidualnej to ogół przedmiotów, które we wszechstronny sposób mają chronić pracownika. Zalicza się do nich:

  • odzież ochronną,
  • środki ochrony kończyn,
  • środki ochrony głowy, twarzy i oczu,
  • środki ochrony układu oddechowego,
  • środki izolujące cały organizm.

 

Za każdym razem, kiedy nie można wyeliminować na danym stanowisku pracy zagrożenia, albo nie można wystarczająco ograniczyć tychże zagrożeń za pomocą środków ochrony zbiorowej i odpowiedniej organizacji pracy, stosuje się środki ochrony osobistej. W pierwszej kolejności przy zagrożeniu bezpieczeństwa, życia i zdrowia pracowników w miejscu pracy, wykorzystuje się środki ochrony zbiorowej, które mają pierwszeństwo nad środkami ochrony indywidualnej, które włącza się dopiero później.

Obowiązki pracodawcy

To nie pracownik, ale pracodawca powinien zadbać o to, aby jego pracownicy już przy rozpoczynaniu pracy zawsze mieli pełne wyposażenie w środki ochrony osobistej, które są niezbędne na danym stanowisku pracy. Środki te kupuje pracodawca i stanowią jego własność, a pracownik powinien mieć je udostępniane nieodpłatnie. Co więcej, odpowiednie środki ochrony indywidualnej pracodawca obowiązkowo zapewnia osobom, które wykonują w jego zakładzie pracy czynności inspekcyjne oraz inne krótkotrwałe prace.

Obowiązki pracowników

W przypadku udostępnienia pracownikowi przez pracodawcę środków ochrony osobistej BHP, powinien on używać ich zgodnie z przeznaczeniem. Pracodawca może sprawdzić, czy jego podwładni przestrzegają takiego obowiązku.

Jak wybrać środki ochrony osobistej?

Kluczem do zapewnienia bezpiecznych warunków pracy jest dobranie odpowiednich rodzajów środków ochrony osobistej do specyfiki pracy wykonywanej przez pracowników na danych stanowiskach. To w gestii pracodawcy, po konsultacji z pracownikami lub przedstawicielami pracowników, leży dobór i zapewnienie takich środków. Powinny być one dobrane do rodzaju wykonywanej pracy, jak i rodzajów oraz natężenia czynników szkodliwych i niebezpiecznych w środowisku pracy. Nie powinny one ograniczać ruchów pracownika. Muszą być komfortowe, ale chronić skutecznie daną osobę przed czynnikami uciążliwymi lub szkodliwymi w pracy zawodowej.

Podstawa prawna

Z art. 2376 §3 Kodeksu pracy wynika konieczność dostarczenia przez pracodawcę pracownikom środków ochrony indywidualnej, które powinny spełniać wymagania dotyczące oceny zgodności. Potwierdzeniem spełnienia wymagań określonych w rozporządzeniu w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej jest znak CE. 

Jest 11 produktów.
Pokazuje 1 - 11 z 11 elementów
Pokazuje 1 - 11 z 11 elementów