Najczęściej kupowane

Informacja

Producenci

Promocje

Regulamin świadczenia usług serwisowych

 1. Kalibracja - proces w wyniku którego aktualizowane są wartości wzorcowe w urządzeniu, tak aby wskazywało możliwie najbliższe wyniki w stosunku do podanej próbki.
 2. Naprawa - proces w wyniku którego urządzenie jest przywracane do stanu używalności poprzez usunięcie usterek.
 3. Klient oddający sprzęt do kalibracji wyraża zgodę na wykonanie czynności niezbędnych do wykonania usługi.
 4. W przypadku konieczności wymiany sensora bądź innych części urządzenia serwis skontaktuje się z klientem telefonicznie lub poprzez email.
 5. Jeśli klient nie wyrazi zgody na naprawę, lub nie poinformuje serwisu o swojej decyzji w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia, sprzęt zostanie zwrócony do klienta, a klient poniesie koszty ekspertyzy wysokości 30zł oraz dostawy w wysokości 14zł.
 6. W przypadku nieodebrania sprzętu zgodnie z zaznaczonym sposobem odbioru w terminie 30 dni od daty wykonania usługi, naliczana będzie opłata magazynowa w wysokości 1zł za każdy dzień. Po upływie 60 dni od dnia wykonania usługi sprzęt zostanie zutylizowany, a klient traci prawo do roszczeń z tego tytułu.
 7. Serwis wykonujący usługę nie odpowiada za wady ukryte dostarczonego sprzętu oraz nieprawidłowości w funkcjonowaniu tego sprzętu w zakresie nie związanym bezpośrednio ani pośrednio z zakresem dokonywanej naprawy bądź kalibracji.
 8. Klientowi udziela się dwu tygodniowej (14 dni) gwarancji obejmującej tylko i wyłącznie zakres dokonanych napraw bądź innych wykonanych usług.
 9. Gwarancja nie obejmuje szkód powstałych w wyniku nieprawidłowego użytkowania urządzenia, w szczególności uszkodzenia sensora oraz w wyniku napraw wykonanych samodzielnie lub przez inny serwis (w tym kalibracja), a także nieprzestrzegania zaleceń związanych z użytkowaniem sprzętu dostarczonych przez serwis oraz producenta. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują także prawa klienta do domagania się zwrotu utraconych zysków bądź kosztów poniesionych w czasie trwania naprawy bądź wykonywania usługi. Klient jest zobowiązany do przestrzegania zaleceń ujętych w instrukcji i karcie gwarancyjnej.
 10. Klient dostarcza sprzęt osobiście lub poprzez wysyłkę kurierem lub pocztą. W przypadku wysyłki klient zobowiązuje się do zabezpieczenia sprzętu przed uszkodzeniami poprzez odpowiednie zapakowanie go w specjalną kopertę bąbelkową, bądź inne opakowanie ochronne.
 11. Serwis nie zwraca kosztów dostarczenia towaru do serwisu lub kosztów dostawy zwrotnej.
 12. Klient oświadcza, że jest świadom odpowiedzialności karnej za podawanie fałszywych lub nieprawidłowych danych oraz że wszystkie podane informacje są poprawne oraz zgodne ze stanem faktycznym.
 13. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości SMS na podany numer telefonu z informacją o przebiegu realizacji usługi oraz przypomnieniem o konieczności wykonania kolejnej kalibracji. Zgoda może być odwołana w każdym momencie poprzez przesłanie wiadomości email na adres rezygnacja@kalibrujemy.pl podając w treści wiadomości numer telefonu, któego dotyczy odwołanie w/w zgody.